sitemap

Welkom

Nieuws

Bestuur
Molenaars
Koutermolen
Trouwe Waghter
Foto's
Donateurs
ANBI

Links
Contact

Deze pagina is voor
het laatst bijgewerkt 
op 25 april 2016ANBI

De stichting is sinds 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling). De algemene gegevens zijn als volgt:

Formele naam:            Stichting "De Koutermolen" Hoedekenskerke
RSIN/fiscaal nummer:   8172.24.804
Contact (secretariaat):  Molenstraat 13 te 4433 AB Hoedekenskerke
Bestuurssamenstelling:  zie rubriek Bestuur

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het behoud van de Koutermolen aan de Molenstraat 46 te Hoedekenskerke, teneinde de molen in stand te houden en een functie te laten vervullen als cultureel-historisch erfgoed.

Beleidsplan:
Door Adviesbureau Groen te Monfoort is ten behoeve van de aanvraag voor rijkssubsidie in 2012 een uitgebreid onderhoudsplan opgesteld in de periode 2013-2018 uit te voeren werkzaamheden, in volgorde van prioriteit.
Om het onderhoud financieel mogelijke te maken worden subsidies aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van OC&W). Ook de gemeente Borsele verleent jaarlijks subsidies  voor de instandhouding van de molen. Voor de lopende onderhoudskosten, verzekering en bestuurskosten zijn de bijdragen van de plaatselijke donateurs van belang.

De molen wordt draaiend gehouden door enkele vrijwillige molenaars (zie rubriek Molenaars).
Er worden geen beloningen toegekend aan medewerkers en bestuursleden.

In 2014 en 2015 uitgevoerde werkzaamheden:
- Omdat de verkoop van meel is toegenomen heeft het bestuur besloten een borstelbuil aan te schaffen. Deze is inmiddels ge´nstalleerd en op verzoek van de molenaars is er tevens een meelzeef aangeschaft. Al het gemalen graan kan nu gebuild worden, de handbuil hoeft niet meer gebruikt te worden. Met de nieuwe buil worden de zemelen uit het gemalen graan gezeefd. Zo kunnen we aan de klanten volkoren, fijn volkoren en bloem aanbieden. Voor de mixproducten zoals appeltaart- en worteltaartmix gebruiken de molenaars bloem.
- De voordeur is gerepareerd
- Uit een eerder uitgevoerde inspectie is gebleken dat de aardekabel voor de bliksembeveiliging niet meer voldeed aan de eisen. Deze is inmiddels vervangen.
- De firma Wakker uit Maassluis heeft twee zeilen voorzien van nieuw touwwerk.
- Ter voorbereiding van groot onderhoud van de molenromp en de balkkoppen heeft Haak Advies te Nieuwerkerk een bouwkundig bestek en een molenaarsbestek opgesteld. We wachten met het onderhoud tot de Provincie Zeeland de benodigde subsidie hiervoor toezegt.

Finaciele verantwoording:
De verkorte exploitatierekeningen over 2015 en 2014 zijn als volgt (bedragen in euro's):

Ontvangsten                                               2015                                2014  
Donateurs, giften e.d.                                         2.306                               2.369
Onderhoussubsidies *)                                        4.500                              4.500
Overige baten                                                     2.304                              2.208
totaal                                                                 8.840                              9.077
Uitgaven:
Alg.kosten, verzekeringen                         1.208                                1.331
Builmachine                                             5.304                                      -
Onderhoud molen                                       383                                   914
totaal                                                               6.895                                2.246
netto exploitatieresultaat                                    1.945 +                             6.831 +

*) de subsidies worden verantwoord in het jaar van ontvangst

Het is ook mogelijk om donateur te worden. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL41 RABO 0128 9836 12 van Stichting De Koutermolen, o.v.v. Donatie. Met uw bijdrage kunnen wij de molen draaiende houden. Sinds 1 januari 2008 heeft Stichting De Koutermolen de ANBI-status. Sinds 1 januari 2012 is de stichting aangewezen als culturele ANBI. Dat houdt in dat u de gift in uw aangifte inkomstenbelasting met 25% mag verhogen.