sitemap

Welkom

Nieuws

Bestuur
Molenaars
Koutermolen
Trouwe Waghter
Foto's
Donateurs
ANBI

Links
Contact

Deze pagina is voor
het laatst bijgewerkt 
op 14 mei 2018ANBI

De stichting is sinds 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling). De algemene gegevens zijn als volgt:

Formele naam:            Stichting "De Koutermolen" Hoedekenskerke
RSIN/fiscaal nummer:   8172.24.804
Contact (secretariaat):  Molenstraat 13 te 4433 AB Hoedekenskerke
Bestuurssamenstelling:  zie rubriek Bestuur

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het behoud van de Koutermolen aan de Molenstraat 46 te Hoedekenskerke, teneinde de molen in stand te houden en een functie te laten vervullen als cultureel-historisch erfgoed.

Beleidsplan:
Door Adviesbureau Groen te Monfoort is ten behoeve van de aanvraag voor rijkssubsidie in 2012 een uitgebreid onderhoudsplan opgesteld in de periode 2013-2018 uit te voeren werkzaamheden, in volgorde van prioriteit.
Om het onderhoud financieel mogelijke te maken worden subsidies aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van OC&W). Ook de gemeente Borsele verleent jaarlijks subsidies  voor de instandhouding van de molen. Voor de lopende onderhoudskosten, verzekering en bestuurskosten zijn de bijdragen van de plaatselijke donateurs van belang.

De molen wordt draaiend gehouden door enkele vrijwillige molenaars (zie rubriek Molenaars).
Er worden geen beloningen toegekend aan medewerkers en bestuursleden.

In 2016 en 2017 uitgevoerde werkzaamheden:
- Ter voorbereiding van groot onderhoud van de molenromp en de balkkoppen heeft Haak Advies te Nieuwerkerk een bouwkundig bestek en een molenaarsbestek opgesteld. We wachten met het onderhoud tot de Provincie Zeeland de benodigde subsidie hiervoor toezegt.
- Het Gemeentebestuur van Borsele heeft door Architectenbureau Rothuizen Middelburg eveneens een bestek en begroting op laten maken om het subsidie- verzoek te ondersteunen.
- Eind 2016 zijn de twee fokken vervangen, waarbij ook de askop en de witte delen van de roeden zijn geschilderd. Tevens is een vangstuk vervangen.

Finaciele verantwoording:
De verkorte exploitatierekeningen over 2017 en 2016 zijn als volgt (bedragen in euro’s):

Ontvangsten                                               2017                                2016  
Donateurs, giften e.d.                                         2.372                              2.314
Draaipremies                                                        500                                644
Overige baten                                                    1.463                              1.291
totaal                                                                4.335                              4.249

Uitgaven:
Alg.kosten, verzekeringen                       1.341                              1.319
Onderhoud molen                                     438                             17.618
Af: onderhoudssubsidies                            141 -/-                        13.630 -/-
totaal                                                               1.638                                5.307
netto exploitatieresultaat                                   2.697 +                           1.058 -/-


Verkorte balansopstellingen per ultimo 2017 en 2016 (bedragen in euro’s):
 
Debet                                         ultimo 2017         ultimo 2016              
 
Molen (P.M.)                                                1                       1              
Te ontvangen subsidie Gem.                   6.941                 8.908              
Bankrekeningen                                   41.300               32.244   
                                                          48.242               41.153
 
Credit                                            
 
Eigen vermogen                                  40.543               37.846
Vooruit ontvangen subsidie
    Nat. Restauratie Fonds                      7.699                 3.307
                                                         48.242               41.153


Het is ook mogelijk om donateur te worden. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL41 RABO 0128 9836 12 van Stichting De Koutermolen, o.v.v. Donatie. Met uw bijdrage kunnen wij de molen draaiende houden. Sinds 1 januari 2008 heeft Stichting De Koutermolen de ANBI-status. Sinds 1 januari 2012 is de stichting aangewezen als culturele ANBI. Dat houdt in dat u de gift in uw aangifte inkomstenbelasting met 25% mag verhogen.